W roku szkolnym 2022/2023  realizujemy projekt:

„Każdy z nas jest inny i ma odwagę być sobą – wszechstronne wspomaganie uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych”

w ramach programu Erasmus+

Sektor: Edukacja  szkolna – Mobilność kadry edukacji szkolnej

Termin realizacji: 1.06.2022 r. – 31.08.2023 r.

Przyznane dofinansowanie: 12 400 euro

ll

jjj

W styczniu 2022 roku nasza szkoła uzyskała Akredytację Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej  (KA120-SCH) w programie Erasmus+.

e

Akcja Kluczowa 1 programu Erasmus+ (KA120-SCH) zapewnia osobom indywidualnym możliwości mobilności edukacyjnej oraz wspiera

rozwój instytucji edukacyjnych i innych organizacji zaangażowanych w uczenie się przez całe życie w Europie. Wnioskodawcy, którzy pomyślnie przeszli proces Akredytacji uzyskali uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1.

Akredytacja to możliwość uczestnictwa w programie i rodzaj „biletu wstępu do programu”.

Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością (wyjazdy na szkolenia zagraniczne) w ramach programu Erasmus, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń.

Przyznanie Akredytacji Erasmusa stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca stworzył plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Plan ten nazywany jest Planem Erasmusa i stanowi kluczowy element wniosku o Akredytację.

Cele, które chce osiągnąć nasza szkoła poprzez realizację działań w ramach mobilności w Kluczowej Akcji 1:

*Poznanie i wykorzystywanie w praktyce nowoczesnych metod pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi zwłaszcza ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera i zapewnienie im możliwości osiągnięcia sukcesów edukacyjnych na miarę ich potrzeb i możliwości.

*Wymienianie się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów w zakresie stworzenia jak najlepszych warunków do pracy z dziećmi z dysfukcjami, m.in. uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

*Polepszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami poprzez wykorzystanie technologii cyfrowej.

*Promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków obcych  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi internetowych.

*Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz poziomu jakości nauczania w naszej szkole na wszystkich etapach edukacyjnych, z uwzględnieniem kompetencji językowych i metodycznych poprzez uczestnictwo w kursach międzynarodowych i podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego.

Wszystkie informacje na temat programu Erasmus+ można znaleźć na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności:  https://erasmusplus.org.pl