Żywienie

KLASY 1 – 8
Opłata za obiady w miesiącu czerwcu 2024 dla uczniów klas 1-8 wynosi 70,00 zł.

Wpłatę należy dokonać do 10 każdego miesiąca u intendenta lub w sekretariacie szkoły.

Za niezgłoszoną przez rodzica/opiekuna nieobecność dziecka w sekretariacie szkoły, u wychowawcy klasy, bądź telefonicznie: 32 267 45 82, rodzic/opiekun ponosi całkowity koszt obiadów w danym miesiącu. Od momentu zgłoszenia absencji dziecka koszt obiadów w czasie dni nieobecności w szkole zostaje odliczony od całkowitej kwoty za dany miesiąc.

Opłaty za obiady można dokonywać na konto:
ING Bank Śląski oddział Będzin
Nr rachunku: 28 1050 1227 1000 0023 0093 3179
z dopiskiem opłata za miesiąc ….., proszę również podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza.

Deklaracja obiadowapobierz

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZATRUCIA POKARMOWEGO

Tygodniowy / planowany pobyt dziecka w szkolnej świetlicy

Informacja dla rodzica/opiekuna dziecka korzystającego z opieki świetlicowej w SP 10 w Będzinie

Potwierdzenie odbioru ucznia