Aktywna tablica

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1883 ze zminami w Dz. U. z 2021 r. poz. 1602)

W roku 2022 nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii wykorzystujących TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Założenia programu realizujemy w oparciu o TIK od 24 października 2022 roku.

We wrześniu 2022 roku doposażyliśmy 3 sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne m.in. monitory interaktywne, laptopy oraz programy terapeutyczne.

Zestawy różnorodnych interaktywnych ćwiczeń wykorzystywane są na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i innych, mających na celu wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Są przydatne podczas zajęć stanowiących formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, a także wspieranie koncentracji uwagi opartej na analizatorze wzrokowym
usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, a także wspieranie koncentracji uwagi opartej na analizatorze słuchowym

Zabawy z wykorzystaniem interaktywnych pomocy bez wątpienia wzbudzają ogromne zainteresowanie naszych uczniów. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się Magiczny Dywan FunFloor. Jest to podłoga interaktywna dla dzieci, z którą zabawa i nauka jest wyjątkowym przeżyciem. Urządzenie to jest doskonałym wsparciem do ćwiczeń, zabaw i gier, które mogą być wykorzystane podczas zajęć dydaktycznych, jak również opiekuńczych. Co więcej, interaktywna podłoga stanowi ciekawą pomoc przy rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest również doskonałym narzędziem do nauki języka polskiego przez cudzoziemców.

Interaktywny zestaw FunFloor wyposażony jest w sześć pakietów animacji edukacyjnych:

1. Pakiet Rewalidacja i Terapia jest zestawem interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie zaburzonych funkcji i rozwój percepcji. Jednocześnie wspomaga koncentrację uwagi opartą na analizatorze wzrokowo-kinestetycznym.

2. Pakiet Ekologia uczy jak zwiększać świadomość ekologiczną. Pakiet zawiera 10 gier związanych z segregacją, sprzątaniem i rozkładaniem się odpadów.

3. Pakiet EDU zawiera 50 gier i animacji interaktywnych, które zostały stworzone w oparciu o główne działy z podstawy programowej nauczania w edukacji wczesnoszkolnej.

4. Pakiet FUN to zbiór gier o różnorodnej tematyce. Pakiet tworzy magiczny klimat na wszelkiego rodzaju zajęciach.

5. Pakiet Rozwój Mózgu rozwija jednocześnie koordynację ruchową dzieci, ich wyobraźnię oraz uczy samokontroli, a przy tym aktywnie wspomaga rozwój koncentracji.

6. Pakiet Język Angielski zawiera 100 gier podzielonych na 30 działów. Każdy z nich zakończony jest testem Einsteina, podczas którego można utrwalić zdobytą wiedzę. Opracowany pakiet zawiera bogate słownictwo (ponad 500 słówek), co czyni go świetnym narzędziem do nauki języka angielskiego.

Opis każdego pakietu zawierającego zasady pracy z programami dostępny jest na stronie internetowej producenta: https://www.funfloor.pl

Interaktywny zestaw FunFloor ma na celu wspieranie dzieci w nauce poprzez zabawę. Wykorzystywany jest szczególnie podczas zajęć w kilkuosobowych grupach. Sprawdził się podczas lekcji języka polskiego dla cudzoziemców, na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, dodatkowych GDDD, a nawet jako ćwiczenia ruchowe w ramach SportKlubu. Korzystanie z FunFloor poprawia zdolności motoryczne, rozwija spostrzegawczość wzrokowo-ruchową, zwiększa orientację przestrzenną, poprawia szybkość reakcji, zwiększa aktywność fizyczną. Połączenie nauki z ruchem, sprawia, że uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, są skoncentrowani na wykonywanym zadaniu, a ich pamięć rozwija się dynamiczne. Opracowane gry promują nie tylko zdrową rywalizację, ale przede wszystkim wpływają na aktywny rozwój wyobraźni oraz najważniejszych elementów poznawczych, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka.

Podejmujemy działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania. Uczestniczymy w konferencjach i szkoleniach. Zamierzamy przystąpić do sieci nauczycieli – Platformy Edukacyjnej RODN WOM Katowice – Sieć szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica – edycja 2022 – https://moodle.womkat.edu.pl

Realizujemy projekt „Lekcja:Enter”. Jest to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia, podczas których nauczyciele dowiedzą się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole, stawiały ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

W ramach realizacji projektu stworzyliśmy bazę scenariuszy zajęć. Stanowią one przykłady dobrych praktyk. Scenariusze zostały opublikowane na stronie internetowej i są doskonałym narzędziem pracy dla pedagogów współpracujących w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK:

Przykładowe scenariusze zajęćSTOP Smog – projekt edukacyjny z wykorzystaniem TIK
Znany wirtuoz – prezentacja multimedialna
Health Idioms – idiomy poświęcone zdrowiu
Ostrosłupy
Verb patterns – powtórzenie
Pola figur płaskich – powtórzenie
Wyrażenia algebraiczne
Wyrażenia algebraiczne – powtórzenie
Pomyślę i rozwiążę – rozwiązywanie zadań rozwijających myślenie logiczne i matematyczne
Muzyczna podróż – powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności
Proces dysocjacji jonowej zasad
Czytać czy oglądać? – oto jest pytanie!
Nie daj sobą manipulować!
Zdania współrzędnie złożone
Wędrujemy po Afryce ze Stasiem i Nel – bohaterami powieści podróżniczo-przygodowej pt. „W pustyni i w puszczy”
Zjednoczone Królestwo – najważniejsze informacje
I’m going to visit my friends. Wyrażanie planów
Czas Simple Past. Utrwalenie wiadomości
Adresy przydatnych stron internetowychhttps://python.szkola.pl/author/abix_edukacja/ – nauka logicznego myślenia
https://www.kodable.com/ – nauka programowania poprzez zabawę
https://lightbot.com/-  nauka programowania z wykorzystaniem puzzli
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightbot.lightbothoc gry edukacyjne do nauki programowania uczniów z klas 1-3
https://appinventor.mit.edu/ tworzenie bezpiecznych aplikacji na Androida i iPhona – praca z uczniem zdolnym
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.catrobat.catroid – tworzenie gier, animacji – praca z uczniem zdolnym
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightbot.SpriteBoxCoding – unikalna gra puzzle platformówka; uczenie się kodu
https://hourofcode.com/pl/learn – jednogodzinny kurs kodowania, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, dostępny w ponad 45 językach w Aktywności Godziny Kodowania
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android&hl=pl&gl=US – aplikacja służąca wprowadzeniu języka programowania, tworzeniu historii i interaktywnych gier
http://compute-it.toxicode.fr/ – nauka koordynacji ruchu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
https://runmarco.allcancode.com/ – nauka orientacji przestrzennej w formie zabawnej gry dźwiękowej
https://scratch.mit.edu – nauka programowania, studio projektowe dla młodych programistów, możliwość pracy on-line
www.classroomscreen.com  – tablica interaktywna
www.quizizz.com – gry, quizy
www.learningapps.org – różne gry dydaktyczne
www.jigsawplanet.com – układanie puzzli, nauka logicznego myślenia
https://quivervision.com/ – do nauki techniki

20 lutego 2023 roku pani Jadwiga Konewecka przeprowadziła zajęcia otwarte „Magiczny dywan – nauka i zabawa” w ramach realizacji programu „Aktywna tablica” na lata 2022-2024. Zaprosiliśmy nauczycieli z będzińskich szkół SP8 i SP11. Zaprezentowano wykorzystanie interaktywnej podłogi FunFloor (wyposażonej w pakiet animacji edukacyjnych) oraz narzędzia tablicy https//:classroomscreen.com. W lekcji brała udział kilkuosobowa grupa uczniów klas młodszych z Ukrainy uczęszczająca na dodatkową naukę języka polskiego dla cudzoziemców. Właściwy dobór i wykorzystanie TIK umożliwiło aktywizację dzieci w wielu obszarach (wizualnie, dźwiękowo, ruchowo). Uczniowie doskonalili swoje umiejętności językowe, wykonując ćwiczenia wymagające uważnego słuchania, czytania oraz spostrzegawczości i szybkości reakcji. Oprócz ćwiczeń typowo edukacyjnych zaprezentowano animacje relaksacyjne. Obserwatorami byli nie tylko nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, ale również stażyści innych przedmiotów. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele uznali, że podłoga FunFloor to doskonale narzędzie umożliwiające naukę poprzez zabawę.

Scenariusz zajęć otwartych 20.02.2023 r.: Magiczny dywan – nauka i zabawa”  

27 marca 2023 roku pani Ewa Nowicka przeprowadziła  zajęcia otwarte „Matematyczny pokój zagadek” w ramach zajęć Godziny Do Dyspozycji Dyrektora w klasie VIII c. Obserwatorami byli nauczyciele matematyki ze Szkół Podstawowych nr 11 i 8 w Będzinie oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10. Zaprezentowano wykorzystanie programu wykonanego w postaci gry utworzonej na platformie https://app.genially/create  oraz narzędzia tablicy https://classroomscreen.com. Istotą lekcji było utrwalenie poznanych wiadomości z rozwiązywania zadań  o różnej tematyce, które ułatwią uczniom podjęcie próby rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych podczas kolejnych zajęć oraz na egzaminie. Treści zadań były zgodne z wymogami zawartymi w podstawie programowej i zakresie materiału na egzaminie ósmoklasisty. Poprzez praktyczne ćwiczenia, pracy w grupie, indywidualnej i z całym zespołem klasowym uczniowie mogli zwiększyć prawdopodobieństwo przyswojenia sobie potrzebnych treści z równań, wyrażeń algebraicznych, wykorzystania  zastosowań procentów w życiu codziennym, rozwiązywania zadań tekstowych związanych z podwyżkami i obniżkami obliczania pól figur płaskich, stosowania do obliczeń Twierdzenia Pitagorasa.

NAUCZYCIELSKIE ZESPOŁY SAMOKSZTAŁCENIOWE

ZESPÓŁ:DZIAŁANIAODPOWIEDZIALNI
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ-opracowanie harmonogramu spotkań zespołu (liczba posiedzeń: co najmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego)
– opracowanie protokołu z każdego ze spotkań zespołu (protokół zawiera m.in. termin spotkania, skład członków zespołu, porządek spotkania, opis podjętych działań bądź uwag bądź wypracowanych wniosków/rekomendacji do dalszej pracy, podpis przewodniczącego zespołu)
– opracowanie sprawozdania dotyczącego podjętych działań (w jaki sposób wykorzystano i  włączono TIK podczas zajęć, wnioski)
-nauczyciel, który zrealizuje lekcję z wykorzystaniem TIK, wpisuje w dzienniku po temacie zajęć słowo – TIK
– opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk
przewodniczący: Agnieszka Bem-Molenda
 
członkowie:
Jadwiga Konewecka, Justyna Płużek-Kuffel,
Katarzyna Mirecka
PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH-opracowanie harmonogramu spotkań zespołu (liczba posiedzeń: co najmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego)
– opracowanie protokołu z każdego ze spotkań zespołu (protokół zawiera m.in. termin spotkania, skład członków zespołu, porządek spotkania, opis podjętych działań bądź uwag bądź wypracowanych wniosków/rekomendacji do dalszej pracy, podpis przewodniczącego zespołu)
– opracowanie sprawozdania dotyczącego podjętych działań (w jaki sposób wykorzystano i  włączono TIK podczas zajęć, wnioski)
-nauczyciel, który zrealizuje lekcję z wykorzystaniem TIK, wpisuje w dzienniku po temacie zajęć słowo – TIK
– opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk
przewodniczący:
Daria Laprus-Szaran
 
członkowie:
Ewa Nowicka,
Danuta Owczarzak-Barańska, Katarzyna Stachera
PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH  -opracowanie harmonogramu spotkań zespołu (liczba posiedzeń: co najmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego)
– opracowanie protokołu z każdego ze spotkań zespołu (protokół zawiera m.in. termin spotkania, skład członków zespołu, porządek spotkania, opis podjętych działań bądź uwag bądź wypracowanych wniosków/rekomendacji do dalszej pracy, podpis przewodniczącego zespołu)
– opracowanie sprawozdania dotyczącego podjętych działań (w jaki sposób wykorzystano i  włączono TIK podczas zajęć, wnioski)
-nauczyciel, który zrealizuje lekcję z wykorzystaniem TIK, wpisuje w dzienniku po temacie zajęć słowo – TIK
– opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk
przewodniczący:
Sylwia Urban
 
członkowie:
Olga Witek, Magdalena Wolny, Joanna Skwara, Barbara Makowska
POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ-opracowanie harmonogramu spotkań zespołu (liczba posiedzeń: co najmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego)
– opracowanie protokołu z każdego ze spotkań zespołu (protokół zawiera m.in. termin spotkania, skład członków zespołu, porządek spotkania, opis podjętych działań bądź uwag bądź wypracowanych wniosków/rekomendacji do dalszej pracy, podpis przewodniczącego zespołu)
– opracowanie sprawozdania dotyczącego podjętych działań (w jaki sposób wykorzystano i  włączono TIK podczas zajęć, wnioski)
-nauczyciel, który zrealizuje lekcję z wykorzystaniem TIK, wpisuje w dzienniku po temacie zajęć słowo – TIK
– opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk
przewodniczący:
Agata Rak
 
członkowie:
Iwona Kocel, Aleksandra Peroń

SZKOLNY E-KOORDYNATOR do koordynowania działań w zakresie TIK: Ewa Nowicka

Zadania e-koordynatora– powołanie zespołów samokształceniowych we współpracy z dyrektorem szkoły
– nadzór nad zaplanowanymi działaniami zespołów samokształceniowych
– opracowanie harmonogramu wykorzystania TIK na zajęciach prowadzonych w każdym oddziale szkoły w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki
– zaplanowanie w porozumieniu z dyrektorem szkoły, terminów lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu (zorganizowanie co najmniej 2 lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK)
– zaplanowanie w porozumieniu z dyrektorem szkoły konferencji/warsztatów/szkoleń z zakresu stosowania TIK (w wybranych formach doskonalenia zawodowego z zakresu TIK uczestniczyć powinna grupa nauczycieli, co najmniej 5 osób)
– nadzór nad działaniami międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu (nawiązanie porozumień ze Szkołą Podstawową nr 8 i Szkołą Podstawową nr 11 w Będzinie, udział co najmniej 1 nauczyciela w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli)
– nadzór nad publikacją opracowanych przez nauczycieli scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk (publikacja na stronie internetowej szkoły)
– opracowanie i przedstawienie dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w programie „Aktywna tablica” obejmującego podjęte działania oraz ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się, charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu, ocenę stopnia realizacji przez szkołę zadań wynikających z udziału w Programie

HARMONOGRAM WYKORZYSTANIA TIK NA ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH PROWADZONYCH W KLASACH 1-8 oraz ODDZIAŁACH PRZYGOTOWAWCZYCH