Informacje

DZWONKI:

  1. 8:00  –  8:45
  2. 8:50  –  9:35
  3. 9:45 – 10:30
  4. 10:35-11:20
  5. 11:30-12:15
  6. 12:30-13:15
  7. 13:30-14:15
  8. 14.20-15:05
Skorzystaj z bezpłatnego generatora zdjęć do mLegitymacji czytaj…

Standardy Ochrony Małoletnich obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej w Będzinie – czytaj…

PROCEDURA INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O SZKOLNYM SYSTEMIE OCENIANIA

Procedura warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji  o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce

Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów

BEZPIECZNA SZKOŁA – zbiór procedur obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 10 w Będzinie

PROCEDURA  KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ.

Procedury: zachowania bezpieczeństwa podczas apeli, uroczystości szkolnych, zakończonych zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, postępowania w przypadku zaginięcia pieniędzy lub innych wartościowych rzeczy, postępowanie w sytuacji wagarów ucznia postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły.

Przebywanie w budynku szkoły – procedury

KONTAKTY Z RODZICAMI

ORGANIZACJA IMPREZ KLASOWYCH I SZKOLNYCH

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA PRZED, PO I W CZASIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KORZYSTANIE Z SZATNI SPORTOWEJ

KORZYSTANIE Z SALI KOREKCYJNEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI KOREKCYJNEJ

Regulamin sali gimnastycznej

REGULAMIN UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU SPORTOWEGO

UŻYWANIE SPRZĘTU SPORTOWEGO, UDZIAŁ UCZNIÓW W GIMNASTYCE KOREKCYJNEJ

Procedura organizacji zajęć dodatkowych oraz rekolekcji.

STAŁE ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH LEKCYJNYCH

ZAJĘCIA POZA TERENEM SZKOŁY, UCZESTNICTWO UCZNIA W ZAWODACH SPORTOWYCH

Regulamin korzystania z ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Będzinie

REGULAMIN PLACU ZABAW

WAŻNE!!!

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO – instrukcja dla rodzica i ucznia pobrana ze strony www.vulcan.edu.pl

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SIECI INTERNET


LINKI DO ANKIETY EWALUACYJNEJ przeprowadzonej w związku z zakończeniem warsztatów profilaktycznych w ramach programu  ,,Mój wybór to Ja’’.

http://badania.corigo.pl/ankieta/1052240/warsztaty-profilaktyczne-moj-wybor-to-ja-bedzin-posttest.html