Świetlica

Zajęcia odbywają się w godzinach 7.00-16.30.

W celu podniesienia komfortu i bezpieczeństwa dzieci, do celów świetlicy szkolnej przeznaczone zostały sale lekcyjne – II piętro. Celem organizacji pracy świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

Dzieci mogą odbierać ze świetlicy tylko osoby zgłoszone przez prawnych opiekunów. Jeśli w/w osoby nie mogą w danym dniu odebrać dziecka wymagana jest pisemna zgoda opiekuna dziecka.

Zasady zachowania bezpieczeństwa w świetlicy w czasie epidemii ściągnij plik pdf.

PROCEDURA ODBIERANIA UCZNIÓW ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ ściągnij plik pdf.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODPROWADZANIA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE, ZAJĘCIA DODATKOWE, W TYM PROWADZONE PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE ściągnij plik pdf.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej ściągnij plik doc.

Upoważnienie osób do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej. ściągnij plik doc.