Dokumenty szkoły

Zasady składania dokumentów do szkoły w dobie pandemii czytaj…

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie obowiązujące od 05.04.2022 r. czytaj…

* Karta gorączkowa ogólna pobierz

* Rejestr dekontaminacji pomieszczeń pobierz

ZASADY WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA OKRES ZDALNEGO NAUCZANIA w Szkole Podstawowej nr 10 w Będzinie

Wniosek o wypożyczenie sprzętu komputerowego na okres zdalnego nauczania do pobrania

Procedura organizacji kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 10 w Będzinie czytaj…

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Bezpieczny powrót do szkoły – 10 zasad dla ucznia czytaj…

Organizacja pracy w trybie pracy zdalnej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej w Będzinie czytaj…

Procedury kształcenia zdalnego oraz zasady nauczania i oceniania w Szkole Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej w Będzinie czytaj…

Organizacja warunków do nauki w domu – higiena pracy – WAŻNE informacje dla RODZICÓW

Procedury realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr 10 w Będzinie czytaj…

Procedury obowiązujące podczas korzystania z biblioteki szkolnej w okresie pandemii COVID-19 czytaj…

Procedury korzystania z boiska, sali gimnastycznej, salki korekcyjnej oraz przebieralni w czasie trwania pandemii czekaj…

Procedura korzystania z placu zabaw w czasie trwania pandemii COVID-19 czytaj…

Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w trakcie pandemii w Szkole Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej w Będzinie czytaj…

Aplikacja ProteGO Safe – umożliwia samokontrolę swojego stanu zdrowia – aplikacja mobilna koronawirus zobacz…

Koronawirus – informacje i zalecenia gov.pl zobacz…