OGŁOSZENIA

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Opłata za żywienie dzieci z oddziału przedszkolnego ustalona jest indywidualnie na podstawie zawartej umowy.

Wpłatę należy dokonać do 10 każdego miesiąca u intendenta lub w sekretariacie szkoły.

Za niezgłoszoną przez rodzica/opiekuna nieobecność dziecka w sekretariacie szkoły, u wychowawcy klasy, bądź telefonicznie: 032 267 45 82, rodzic/opiekun ponosi całkowity koszt obiadów w danym miesiącu. Od momentu zgłoszenia absencji dziecka koszt obiadów w czasie dni nieobecności w szkole zostaje odliczony od całkowitej kwoty za dany miesiąc.

Opłaty za żywienie można dokonywać na konto:
ING Bank Śląski oddział Będzin
Nr rachunku: 28 1050 1227 1000 0023 0093 3179
z dopiskiem opłata za miesiąc ....., proszę również podać imię i nazwisko dziecka.

Opłatę dodatkową za godziny pobytu ponad podstawę programową można dokonywać na konto:
Nr rachunku: 65 1050 1227 1000 0023 0114 9890


KLASY 1 - 7

Opłata za obiady w miesiącu czerwcu dla uczniów klas 1-7 wynosi 49,00 zł.

Wpłatę należy dokonać do 10 każdego miesiąca u intendenta lub w sekretariacie szkoły.

Za niezgłoszoną przez rodzica/opiekuna nieobecność dziecka w sekretariacie szkoły, u wychowawcy klasy, bądź telefonicznie: 032 267 45 82, rodzic/opiekun ponosi całkowity koszt obiadów w danym miesiącu. Od momentu zgłoszenia absencji dziecka koszt obiadów w czasie dni nieobecności w szkole zostaje odliczony od całkowitej kwoty za dany miesiąc.

Opłaty za obiady można dokonywać na konto:
ING Bank Śląski oddział Będzin
Nr rachunku: 28 1050 1227 1000 0023 0093 3179
z dopiskiem opłata za miesiąc ....., proszę również podać imię i nazwisko dziecka.