Grupa socjoterapeutyczna

        W naszej szkole działają 2 grupy socjoterapeutyczne - dla dzieci z edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów z klas IV-VIII. Zajęcia dla każdej z grup odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny.
        Na zajęciach uczniowie uczą się asertywnych zachowań, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak rowiązywać konflikty z rówieśnikami, współpracy w grupie, jak rozpoznawać i radzić sobie z uczuciami, jak efektywnie spędzać czas wolny. Dzieci wzmacniają poczucie własnej wartości, doskonalą umiejętność wypowiadania się o sobie.


Celem pracy terapeutycznej jest:
- przepracowanie podstawowych urazów przejawianych przez dzieci w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi,
- poznanie emocji i radzenie sobie z nimi,
- uczenie się lepszego pełnienia ról - korzystanie ze swych mocnych stron,
- budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,
- komunikowanie własnych potrzeb,
- uczenie się sposobów odmawiania
- lepsze radzenie sobie z rolą ucznia,
- odreagowanie napięć psychofizycznych,
- opanowanie lęku, niepewności i agresji,
- umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.